Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

1. Algemeen

 1. 1.1  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen KnowMe – Nails & Beauty (hierna de schoonheidsspecialiste genoemd) en een cliënt. Voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. 1.2  KnowMe – Nails & Beauty werkt enkel op afspraak.
 3. 1.3  Om u als klant alle aandacht te kunnen geven, worden er geen telefoons aangenomentijdens behandelingen. U kan steeds een bericht inspreken op mijn antwoordapparaat of een sms sturen naar het nummer: 0474/79.20.20 of stuur een mail via info@knowme.be. U krijgt steeds binnen de 24u een antwoord van mij (uitgezonderd tijdens vakantieperiodes).
 4. 1.4  Gelieve tijdig op uw afspraak aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor behandelingen aan huis, gelieve tijdig thuis te zijn zodat ik tijdig kan starten, dit wegens een goed geplande agenda. Indien u te laat bent kan de behandeling mogelijks worden ingekort of kan het zijn dat u een nieuwe afspraak moet maken, dit uit respect voor de volgende klant.
 5. 1.5  Afspraak opties worden slechts gedurende een beperkte tijd vrij gehouden. Indien ik van u geen reactie heb gekregen binnen de 24u na de mail of sms met voorgestelde data, moet er mogelijks naar alternatieve data gezocht worden.
 6. 1.6  Behandelingen aan huis zijn gratis in een straal van 5km rond Beveren-Waas. Indien verder dan deze regio reken ik € 0,35/km (incl BTW) verplaatsingskosten aan.
 7. 1.7  Indien u reeds kunstnagels heeft en van nagelstyliste wenst te veranderen, bent u steeds van harte welkom! Wel dien je dan bij je eerste afspraak een nieuwe set te laten plaatsen. Ik haal dan alle oude producten er af en plaats een volledig nieuwe set met mijn producten. Vanaf uw 2de afspraak kan u dan gewoon boeken voor een bijwerking.

2. Verplichtingen van de schoonheidspecialiste

 1. 2.1  De schoonheidspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. 2.2  De schoonheidspecialiste zal zoveel als redelijkerwijs de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. 2.3  De schoonheidsspecialiste zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, evenals de verwachte resultaten en eventuele risico’s.
 4. 2.4  De schoonheidsspecialiste zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken, nodig om de behandeling(en) naar behoren te kunnen uitvoeren.
 5. 2.5  De schoonheidsspecialiste zal geen behandelingen uitvoeren die buiten haar beroepscompetenties vallen.
 6. 2.6  De schoonheidsspecialiste moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Tenzij in geval van overmacht of ziekte, in dat geval zal de schoonheidsspecialiste de cliënt zo snel mogelijk verwittigen.

3. Verplichtingen van de cliënt(en)

 1. 3.1  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden. Dit kan telefonisch, dmv een sms of per mail. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidsspecialiste 50% van het honorarium berekenen.
 2. 3.2  Indien u meer dan 10 min te laat aanwezig bent op de afspraak, is het mogelijk dat de

behandeling zal worden ingekort en toch het gehele afgesproken honorarium

berekend.
3.2 Indien u meer dan 15 minuten te laat aanwezig bent op de afspraak kan

schoonheidsspecialiste de afspraak annuleren en er zal een vergoeding worden aangerekend van 50% van het afgesproken of aangeduide honorarium (zie prijslijst op onze website).

 1. 3.2  Bij afwezigheid zonder verwittiging (ook indien ik voor een gesloten deur sta bij een afspraak) zal het volledige honorarium in rekening worden gebracht.
 2. 3.3  Bij meermaals annuleren van een gemaakte afspraak kan de schoonheidsspecialiste een volgende afspraak weigeren en alsnog het volledige afgesproken honorarium in rekening brengen (zie prijslijst op onze website)
 3. 3.4  Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden indien zij gehinderd zijn door overmacht.

4. Betaling

 1. 4.1  De schoonheidsspecialiste vermeldt zichtbaar alle prijzen van behandelingen en producten. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. 4.2  Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 3. 4.3  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.LET OP: Ik beschik niet over Bancontact. Betalingen kunnen steeds cash gebeuren of via uw smartphone d.m.v uw banking app en een QR-code.

5. Geschenkbonnen:

 1. 1  Geschenkbonnen blijven één jaar geldig en kunnen ingeruild worden voor zowel behandelingen als producten.
 2. 2  Geschenkbonnen worden niet omgeruild voor cash geld.
 3. 3  Gelieve rekening te houden met de geldigheidsdatum op uw geschenkbon, bonnen dievoorbij deze datum gaan zullen niet meer aanvaard worden.
 4. 4  Indien uw cadeaubon wordt gestolen of bij verlies zal deze niet worden vergoed.

6. Persoonsgegevens & privacy

 1. 6.1  De cliënt voorziet de schoonheidsspecialise vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. 6.2  De schoonheidsspecialiste behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (bekijk ons privacybeleid voor meer info).

7. Geheimhouding

 1. 7.1  De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. 7.2  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

 1. 8.1  De schoonheidsspecialiste is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. 8.2  De schoonheidspecialiste is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging & diefstal

 1. 9.1  De schoonheidsspecialiste heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. 9.2  De schoonheidsspecialiste meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

 1. 10.1  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk per email en telefonisch gemeld worden aan de schoonheidspecialiste.
 2. 10.2  De schoonheidsspecialiste moet de klager binnen 2 werkdagen, volgend op de melding, adequaat antwoord geven.
 3. 10.3  Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidsspecialiste de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. 10.4  Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot het salon te weigeren zonder opgave van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidsspecialiste en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Hartelijk dank voor uw begrip! Met vriendelijke groetjes, Naomi